Jump to content

ୱିଣ୍ଡୋଜ ୧୦

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
ୱିଣ୍ଡୋଜ ୧୦
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ ପରିବାରର ଏକ ସଦସ୍ୟ
ଡେଭେଲପର୍
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ
ୱେବସାଇଟ୍windows.microsoft.com/en-us/windows-10/about
Releases
Preview releaseInsider Preview (v10.0.10166) (ଜୁଲାଇ 9, 2015; 8 years ago (2015-୦୭-09))[ଆଧାର ଲୋଡ଼ା]
Kernel typeHybrid
Update methodWindows Update, Windows Store, Windows Server Update Services
Platform supportIA-32, x64, ARMv7
ପୂର୍ବେୱିଣ୍ଡୋଜ ୮.୧ (୨୦୧୩)
ପରେଅଜଣା

ୱିଣ୍ଡୋଜ ୧୦ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଂଚାଳନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ ଯାହାକି ୱିଣ୍ଡୋଜ ପରିବାରର ଏକ ସାଦସ୍ୟ ।  ଏହା ୨୯ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୫ ରେ ପିସି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ।

ୱିଣ୍ଡୋଜ ୧୦ ର କେତଟି ବିଶେଷତାଦୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ।