Jump to content

ପୋକେମୋନ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ


ପୋକେମୋନ
ପୋକେମୋନର ଲୋଗୋ
ପୋକେମୋନର ଲୋଗୋ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କର୍ତ୍ତାସତୋଷି ତାଜିରି,
କେନ ସୁଗିମୋରି,
ଗେମ୍ ଫ୍ରିକ,
ନିଣ୍ଟେଣ୍ଡୋ
ଆଧାରପକେଟ ମୋନଷ୍ଟର ରେଡ୍ ଅଣ୍ଡ ଗ୍ରିନ୍ (୧୯୯୬)
ଲେଖକତାକେସି ସୁଡୋ(ପ୍ରଥମ ଭାଗ #୧-#୧୫୭),
ଅସୁହିରୋ ତୋମିୟୋକା(ଡାଇମଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପିଅର୍ଲ୍ #୧-#ବର୍ତ୍ତମାନ)
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁନ୍ହିକୋ ୟୁୟାମା(ଚିଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର)
ମାସାମିତ୍ସୁ ହିଡାକା(ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଆଡଭାନ୍ସ ଜେନେରେସନ #୧-#୧୫୮),
ନୋରିହିକୋ ସୁଡୋ(ଆଡଭାନ୍ସ ଜେନେରେସନ #୧୭୦- ବେସ୍ଟ ୱିସେସ୍ #୧୪୨),
ୟୁଜି ଯାସାଡା(ଡାଇମଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପିଅର୍ଲ୍ #୧୭୧-#୧୯୧),
ତେତ୍ସୁଓ ୟାଜିମା(XY - ବର୍ତ୍ତମାନ),
ଡାଇକି ତୋମିୟାସୁ(XY&Z - ବର୍ତ୍ତମାନ)
ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା୯୩୦
Release
ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖଅପ୍ରେଲ ୧, ୧୯୯୭
External links
The Official Pokemon Website

ବୃତ୍ତାନ୍ତ[ସମ୍ପାଦନା]

ମିଡିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ବିବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଆଧାର[ସମ୍ପାଦନା]