ଛାଞ୍ଚ:Last edited by

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଏହି templateଟି ଶେଷଥର ପାଇଁ Minorax (talk | contribs)ଙ୍କ ଦେଇ 3887875 ସେକେଣ୍ଡ ଆଗରୁ ବଦଳାଯାଇଥିଲା । (ସୁଧାରିବା)