Jump to content

ଅନୁମତି ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା

ତଳଲିଖିତ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନାମବଦଳାରେ ଅନୁମତି ନାହିଁ:

ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ପୃଷ୍ଠାଟିରେ କିଛି କାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ