ଛାଞ୍ଚ:Age in years, months, weeks and days

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ‌ରୁ
(ଛାଞ୍ଚ:Age in months, weeks and daysରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)
Jump to navigation Jump to search

ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୨" । years, ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୦" । months, ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୧" । weeks and ପ୍ରକାଶନରେ ଅସୁବିଧା: ଅଜଣା ଚିହ୍ନ "୧" । days