ଜିମେଲ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଜିମେଲ୍ ଗୁଗଲର ଏକ ମାଗଣା ଇ-ମେଲ ସେବା । ଉପଭୋକ୍ତା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ୱେବମେଲ ଭାବେ ଏହି ଜିମେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଜିମେଲ ସେବା ପ୍ରଥମ କରି କେବଳ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ରେଲ। ୧, ୨୦୦୪ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରଥମେ ଜିମେଲରେ ୧ ଗିଗା ବାଇଟ ଷ୍ଟୋରେଜ ସ୍ପେସ୍ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହାକୁ ବଢାଇ ୧୫ ଗିଗା ବାଇଟ କରାଯାଇଥିଲା ।