ଉଇକିପିଡ଼ିଆ:ଉଇକିପ୍ରକଳ୍ପ ଖେଳ/ଖେଳ

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶାରୀରିକ[ସମ୍ପାଦନା]

ବାୟୁ ଖେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

Wingsuit flying

ଧନୁତୀର[ସମ୍ପାଦନା]

ଜାଲି ଉପରେ ବଲ୍ ଖେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

ବାସ୍କେଟ୍‌ବଲ୍ ପରିବାର[ସମ୍ପାଦନା]

ବ୍ୟାଟ୍ ଓ ବଲ୍ (safe haven)[ସମ୍ପାଦନା]

Baton twirling[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଖେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

ପାଲି ଖେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

Catch games[ସମ୍ପାଦନା]

Climbing[ସମ୍ପାଦନା]

ଶୂନ‌ଗାଡି[ସମ୍ପାଦନା]

ଦୁଇ ଚକିଆ ଶୂନ‌ଗାଡି[ସମ୍ପାଦନା]

ସ୍କାଏବବ୍[ସମ୍ପାଦନା]

ଏକ ଚକିଆ ଶୂନ‌ଗାଡି[ସମ୍ପାଦନା]

Combat sports: wrestling and martial arts[ସମ୍ପାଦନା]

Grappling[ସମ୍ପାଦନା]

Striking[ସମ୍ପାଦନା]

Mixed or hybrid[ସମ୍ପାଦନା]

ଅସ୍ତ୍ର[ସମ୍ପାଦନା]

Skirmish[ସମ୍ପାଦନା]

Cue sports[ସମ୍ପାଦନା]

Equine sports[ସମ୍ପାଦନା]

ମାଛଧରା[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଳିଆ ଖେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

ଫୁଟ୍‌ବଲ୍[ସମ୍ପାଦନା]

ଗଲ୍ଫ୍[ସମ୍ପାଦନା]

ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍‌ସ[ସମ୍ପାଦନା]

ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ବଲ୍ ପରିବାର[ସମ୍ପାଦନା]

ଶିକାର[ସମ୍ପାଦନା]

ବରଫ ଖେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

ଚକି ଖେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

ମିଶ୍ରିତ ଖେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

Orienteering ପରିବାର[ସମ୍ପାଦନା]

Pilota ପରିବାର[ସମ୍ପାଦନା]

racket (or racquet) ଖେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

List of racket sports

Remote control[ସମ୍ପାଦନା]

ରୋଡ଼ିଓ ସୃଷ୍ଟ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦୌଡ[ସମ୍ପାଦନା]

ଡଙ୍ଗା ବାହିବା[ସମ୍ପାଦନା]

ତୁଷାର ଖେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

ସ୍କାଇଂ[ସମ୍ପାଦନା]

Sled ଖେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ଖେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

Stacking[ସମ୍ପାଦନା]

ବାଡି ଓ ବଲ୍ ଖେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

ହକି[ସମ୍ପାଦନା]

Hurling and shinty[ସମ୍ପାଦନା]

Lacrosse[ସମ୍ପାଦନା]

ପୋଲୋ[ସମ୍ପାଦନା]

ଗଳି ଖେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

ଟ୍ୟାଗ୍ ଖେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

ଚାଲି[ସମ୍ପାଦନା]

କାନ୍ଥ ଓ ପେଣ୍ଡୁ[ସମ୍ପାଦନା]

ଜଳ ଓ ପ୍ୟାଡ଼େଲ୍ ଖେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

କ୍ୟାନୋଇଂ[ସମ୍ପାଦନା]

କାୟାକିଂ[ସମ୍ପାଦନା]

ରାଫ୍ଟିଂ[ସମ୍ପାଦନା]

ରୋଇଂ[ସମ୍ପାଦନା]

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ paddling ଖେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

Aquatic ball sports[ସମ୍ପାଦନା]

ସମତଳ[ସମ୍ପାଦନା]
ପାଣି ଭିତରେ[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପ‌ହଁରା[ସମ୍ପାଦନା]

Kindred activities[ସମ୍ପାଦନା]

Subsurface and recreational[ସମ୍ପାଦନା]

ଡାଇଭିଂ[ସମ୍ପାଦନା]

ଭାରତ୍ତୋଳନ[ସମ୍ପାଦନା]

ମୋଟର୍ ଖେଳ[ସମ୍ପାଦନା]

Auto racing[ସମ୍ପାଦନା]

ମୋଟର୍ ବୋଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା[ସମ୍ପାଦନା]

ମୋଟର୍ ସାଇକେଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା[ସମ୍ପାଦନା]

ATV racing[ସମ୍ପାଦନା]

ATV racing on a motocross track

Marker sports[ସମ୍ପାଦନା]

Fantasy sports[ସମ୍ପାଦନା]

Sports seen in movies, literature, video games, etc.

Other[ସମ୍ପାଦନା]

Overlapping sports[ସମ୍ପାଦନା]

Sports falling into two or more categories.

ମାନସିକ[ସମ୍ପାଦନା]